Introduksjon

Norsklei er en del av det norske ECIT-konsernet via det danske selskapet Norsklei ApS (CVR: 39175606). Norsklei registrerer, vedlikeholder og fornyer Legal Entity Identifier (LEI) koder på vegne av juridiske enheter, f.eks. virksomheter. Dette skjer i samarbeid med Global Legal Entity Identifier Foundation’s (GLEIF) akkrediterte LEI utstedere og i overensstemmelse med GLEIFs vilkår og betingelser.

Disse vilkår og betingelser finner anvendelse og aksepteres ved bestilling av LEI-kode service på websiden norsklei.no.

Ved aksept av disse vilkår og betingelser autoriserer den juridiske enhet (Selskapet) Norsklei til å registrere, vedlikeholde, flytte og fornye LEI-koden på vegne av Selskapet..

Selskapets aksept av vilkår og betingelser skal skje via en Kontaktperson. Kontaktpersonene kan være eier, ansatt eller tredjepart. Det er viktig at Kontaktpersonen har den nødvendige bemyndigelse til å agere på vegne av Selskapet. Kontaktpersonen registrerer relevant informasjon om Selskapet hos Norsklei. Kontaktpersonen innestår for at registreringen er gjennomført lovlig. Herunder at det foreligger behørig bemyndigelse og at oppgitt informasjon er korrekt.

Norsklei kontrollerer at informasjonen er tilstrekkelig for den videre registrering. Norsklei er ikke forpliktet til å etterprøve riktigheten av registrert informasjon, men kan videreformidle denne til relevante samarbeidspartnere, som den er registrert.

Norsklei forbeholder seg rett til å kontakte Kontaktpersonen og Selskapet for å anmode om ytterligere informasjon eller dokumentasjon, f.eks. fullmakt.

Oprettelse af LEI-kode

Leveringstid og pris fremgår av websiden nosklei.no.

En nyopprettet LEI-kode er aktiv fra utstedelse og 12 måneder frem. Ved opprettelsen er det mulighet for å velge fornyelse av LEI-koden for flere perioder.

LEI-koden sendes til Kontaktpersonens e-postadresse. Dessuten vil LEI-koden også bli gjort tilgjengelig i det offisielle LEI-register: Global Legal Entity Identifier Index (GLEI Index). GLEI website index oppdateres typisk med LEI-koden den etterfølgende dag i tidsrommet 12-14.

LEI-koden er gyldig ved utstedelsen. Enkelte banker, meglere eller lignende aksepterer dog følst gyldigheten av LEI-koden når den er synlig i GLEI website index.

Fornyelse av en LEI-kode

Prisen for fornyelse fremgår av websiden norsklei.no.

LEI-koden skal ifølge GLEIF’s regler fornyes hver 12. måned for å forbli aktiv. Informasjon tilknyttet LEI-koden skal bekreftes eller tilpasses. Selve LEI-koden endrer seg ikke ved fornyelse. Etter fornyesen er koden aktiv i 12 måneder. Når fornyelsen er gjennomført sendes en e-post til Kontaktperson.

Norsklei tilbyr fornyelse for flere perioder (se webside for konkrete tilbud).

Flytte LEI-kode håndteringen til Norsklei

Ønsker du å flytte din LEI håndtering til Norsklei må du velge Overflytting eller Overflytting og fornyelse på websiden, og angi relevante opplysninger.

Vedligeholdel av LEI informasjon

Hvis det skjer endringer i Selskapets informasjon er det selskapets plikt til å opplyse Norsklei om disse endringene, f.eks. via e-post. Norsklei innhenter endringer som er registrert i Brønnøysundregisteret. For selskap som er aktive kunder hos Norsklei, sørger Norsklei for at GLEI Index oppdateres med endringene.

Om betaling

Med mindre annet er avtalt skal betaling finne sted før Norsklei leverer avtalt service.

Betaleren er det selskapet som er registrert sammen med kontaktpersonen.

Faktura videresendes via e-post som link til online faktura som Selskapet kan laste ned, eller som vedheftet fil. Metode bestemmes av Norsklei.

Rett til kansellering opphører når registrerings- eller fornyelsesprosessen er igangsatt.

Kan registreringen ikke gjennomføres på grunn av manglende informasjon eller dokumentasjon fra Selskapet, vil Norsklei kontakte Selskapet for å innhente nødvendig informasjon. Dersom Selskapet ikke frembringer manglende informasjon innen 15 virkedager, vil Norsklei forbeholde seg rett til å kreve innbetaling av avtalt service, selv om en aktiv LEI-kode ikke kan leveres.

Hvis angitt informasjon betviles eller er feilaktig og ikke bringes i orden ved henvendelse, kan LEI-koden suspenderes av GLEIF organisasjonen. Betalingen refunderes verken helt eller delvis hvis LEI-kode suspenderes eller Selskapet uansett årsak ikke benytter LEI-koden.

Betaling for flere perioder med fornyelse refunderes verken helt eller delvis.

Betaling refunderes verken helt eller delvis hvis LEI-systemet endres eller opphører.

Moms

Norsklei krever moms der det er relevant, i overensstemmelse med de danske momsregler. Hvis det betalende selskap i denne sammenheng måtte ha krav på refusjon av moms, er det utelukkende det betalende selskaps ansvar å kreve momsen refundert hos relevante skattemyndigheter. Norsklei utsteder faktura med opplysninger om kjøpet, men bistår ikke ytterligere.

For betalende selskap som er registrert utenfor EU vil betaling ikke bli pålagt dansk moms.

Generelt

Avtalen inngås mellom to handelsdrivende parter og er alene underlagt dansk lov. Alle tvister, som måtte oppstå som følge av denne avtale og kreve domstolsavgjørelse, skal avgjøres ved dansk domstol på dansk grunn.

FN-konvensjonen om internasjonale kjøp (CISG) er ikke gjeldende.

Norsklei kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av forsinket eller mangelfull LEI-kode.

Norsklei forbeholder seg rett til å endre disse vilkår og betingelser uten varsel. De vilkår og betingelser som gjelder for Selskapet er de som er gjeldende ved avtalens inngåelse.

Selskapet aksepterer at informasjon som inngår i GLEIF Index blir anvendt, videreført og offentliggjort i henhold til GLEIF’s retningslinjer (www.gleif.org).

Selskapet aksepterer at Selskapets kontaktopplysninger må deles med andre selskap i ECIT-konsernet med henblikk på direkte markedsføring av relevante ytelser.

 

Norsklei ApS
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
Danmark

CVR: 39175606

Versjon: 27-02-2020